Saltar a continguts

Associació El Mussol, per a la protecció del paisatge

Navegació

Menú principal

Fotogaleries

Cercador

Festa de la tardor 2015
eliminant un rebrot de canya

Seguiment de la restauració de la Riera de Vallvidrera.
ELIMINACIÓ DE PLANTES ESPÈCIES EXÒTIQUES.
16 de març de 2014

NOTA de premsa:

El passat diumenge 16 de març de 2014 diversos membres de la associació “El Mussol” vam estar realitzant tasques de seguiment i manteniment del projecte de restauració fluvial a un tram de la Riera de Vallvidrera prop de Can Busquets. La restauració va dur-se a terme entre els anys 2008 i 2011 i des de llavors l’Associació El Mussol ha col•laborat en diverses tasques dintre de les activitats de gestió participada de les que constava aquest projecte.

Aquest any, el Parc de Collserola ha proposat al grup de voluntaris de El Mussol que ajudi en la eliminació dels rebrots de dues espècies exòtiques i invasives que han detectat en un tram de la riera. Són la canya (Arundo donax) i el xuclamel japonès (Lonicera japonica).

Vam trobar només dos rebrots de canya i els vam eliminar juntament amb el seu rizoma. Sembla, doncs que aquest espècie de gramínia no és un greu problema en aquest tram de la riera.

En canvi, vam trobar grans extensions de la ribera plenes de xuclamel japonès amb arbustos i petits arbres totalment coberts d’aquest planta enfiladissa que pot acabar desplaçant les espècies autòctones si no es controla adequadament. El grup de voluntaris vam poder eliminar algunes de les zones cobertes d’aquesta planta, però no totes ja que es requeria d’un esforç molt més gran del que podíem assumir. De totes formes, s’ha procedit a informar als responsables del Parc de Collserola per que prenguis les mesures adequades.
També es realitzà una retirada de les escombraries que hi havia a la ribera i al llit del riu. Vam omplir una bossa de brossa industrial de plàstics, llaunes, envasos, ampolles de vidre i filferros.

En anys anteriors, les tasques d’aquest grup de voluntaris foren les de controlar el correcte creixement dels arbres i arbusts que foren plantats en aquest projecte de restauració. Aquest seguiment ha estat tot un èxit i ara, aquests arbres i arbusts ja són molt grans i es creu que definitivament s'han establert com a bosc de ribera.


- Noticia al Cugat.cat:
http://www.cugat.cat/noticies/mediambient/97835.htm

Foto de la Galeria

El passat diumenge 11 de maig de 2014 diversos membres de la associació “El Mussol” de la Floresta i altres voluntaris vam realitzar la inspecció a un tram de la Riera de Vallvidrera prop de Can Busquets que queda inclòs dintre de la zona protegida del Parc Natural de Collserola i que és un dels poquíssims cursos d’aigua permanents que circulen per aquest Parc.
Aquesta inspecció es realitza periòdicament a la primavera i la tardor seguint el protocol i utilitzant els materials que ‘Projecte Rius – Associació Hàbitats’ (http://www.projecterius.org/) facilita ja que El Mussol forma part de la xarxa de voluntaris que aquest projecte té a tot Catalunya. Seguint aquest mètode, es pot arribar a determinar l’estat ecològic que presenta un tram de riu o riera i l’ecosistema que l’envolta, avaluant diverses característiques del riu, la seva aigua i la vegetació i la fauna que hi viuen.
Després d’uns mesos amb pluges més aviat minses i molt irregulars a Collserola, el tram de riera que s’estudia, presentava un cabal més baix del que sol ser habitual, tot i que, a diferencia d’altres trams de la riera, l’aigua encara hi circulava i per tant es van poder avaluar tots els aspectes que marca el protocol.
Alguns dels altres resultats obtinguts de l’avaluació son els següents:
1) El bosc de ribera és inexistent, ja que la vegetació que voreja de forma natural la riera està formada de pins, roures i alzines.
2) L’hàbitat aquàtic és prou heterogeni com per sustentar una fauna aquàtica considerable.
3) Els paràmetres químics com el pH i amoni eren els habituals i l’oxigen era força baix.
4) L’aigua estava molt tèrbola. La causa està molt clara ja que en aquest tram hi circulen moltes persones en bicicleta o caminant que remouen contínuament els sediments fins del fons de la llit. S’ha de dir que diversos cartells informatius indiquen que en aquesta zona està totalment prohibit circular amb bicicletes.
5) La vegetació aquàtica (algues, molses i macròfites) eren poc abundants i totalment absents a les zones més transitades per les persones.
6) Els macroinvertebrats aquàtics indicadors que foren identificats van determinar que l’aigua es trobava en un estat mediocre, però aquests animals van tenir que anar a cercar-se en zones de la riera aïllades del pas de persones. Es van trobar, entre d’altres, gammàrids, gasteròpodes, sabaters i larves d’efímeres.
7) Per primer cop, en aquest tram, es va trobar una larva de salamandra. En altres ocasions s’havien trobat larves o capgrossos d’altres amfibis més tolerants a la contaminació com els gripaus, però en cas fou una salamandra. Aquesta troballa verifica l’alt potencial d’aquesta petita riera com a ecosistema fluvial en procés de recuperació després de les diverses actuacions de millora en l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Les Planes, la connexió de col·lectors a aquesta EDAR i la restauració del bosc de ribera que s’ha realitzat en els darrers anys.

Així, es pot concloure que la qualitat de l’aigua que circula per la riera de Vallvidrera pel tram d’estudi a la primavera de 2014 és d’una qualitat. Aquesta qualitat mediocre segurament milloraria notablement si se solucionés el problema de l’alta freqüentació de ciclistes, passejants i gossos que causen aquesta alteració continuada al llit i la llera de la riera i que acaben comprometent el seu estat ecològic global. En aquest sentit, El Mussol s’ha posat en contacte amb el Parc de Collserola amb una sèrie de propostes per tal de poder conciliar les activitats esportives o d’esbarjo dels usuaris del Parc amb la conservació de l’estat de la Riera de Vallvidrera. També s’ha informat al mateix Projecte Rius per intentar generar més pressió i solucionar aquest problema d’una vegada per totes.

ProjRius2013 _1

Com cada primavera, El Mussol va anar a fer la inspecció d'un tram de la riera de Vallvidrera.
En aquesta ocasió, com es pot veure a les fotos, vam detectar un nou tipus d'impacte a la riera, una forta massificació de ciclistes i passejants que circulen per dintre de la llera i degraden fortament l'hàbitat fluvial i la vegetació de ribera. També vam poder fotografiar un abocament incontrolat d'una substància grisosa desconeguda.
Ambdós casos han estat notificats a Projecte Rius i als responsables del Parc de Collserola.

23 Registres trobats.
<Pàgina  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >